RODO

Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail: biuro@protecton.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tarnowskich Górach monitoruje teren wokół budynku, w tym boisko i wejścia oraz wewnątrz budynku korytarze i szatnię szkolną i przedszkolną. Zapewnia to bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia. Nagrania przechowujemy 10 dni.

Realizujemy zadanie publiczne polegające na utrzymaniu bezpiecznych warunków nauki. Zadanie to spełniamy za pomocą monitoringu wizyjnego. Możemy korzystać z monitoringu na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Dostęp do nagrań mają podmioty uprawnione na mocy prawa, serwisujące system monitoringu oraz osoby zarejestrowane.

Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje:

  • prawo dostępu do nagrań swojej osoby (bez wizerunku innych osób),
  • prawo do usunięcia danych (przechowywanych po terminie),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w szczególnej sytuacji,
  • prawo skargi do Prezesa UODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych lub powyższych prawach, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: biuro@protecton.pl