Autor: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Tarnowskich Górach

 

ogłasza nabór do I klasy

na rok szkolny 2021/2022

 

Zgłoszenia uczniów do szkoły obwodowej

odbędą się

w terminie od 01.03.2021 r.

Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły

w terminie od 10.05.2021r. do 21.05.2021 r.

Formularze do pobrania na stronie www Zespołu
w zakładce „Zapisy do szkoły”

ZAPRASZAMY!

tel.: 32-284-17-00

email: sp16@zsp2tg.pl

http://www.zsp2tg.pl/

facebook.com/Zespół-Szkolno-Przedszkolny-nr-2-w-Tarnowskich-Górach

Kategoria:Pozostałe

„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 1867uczniów(897K) poprzez:

– organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami,

– organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

– wzrost kompetencji 288 n-li (260K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

ZADANIA:

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

-zajęć wyrównawczych, rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań oraz pozaszkolnych, specjalistycznych, doradztwa edukacyjnego

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych Gminy Tarnowskie Góry

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

Wartość całkowita 2 653 012,31 PLN

Dofinansowanie 2 387 711,08 PLN

w tym ze środków UE 2 255 060,46 PLN

 

Kategoria:Pozostałe

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo.

Tak jak w ubiegłym roku szkolnym, tak i w tym roku, w zakresie ubezpieczenia dzieci Rada Rodziców zdecydowała się na skorzystanie z oferty firmy Generali. Dostępne są dwa warianty: 39 zł oraz 69 zł. W załączeniu znajdą Państwo szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia oraz ogólne warunki. Szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela p. Joanna Michalik nr tel. 693 737 396.

Oferta ubezpieczeniowa

Warunki ubezpieczenia

Kategoria:Pozostałe

Informacja o obiadach w szkole

Jest możliwość zapisania ucznia na obiad. Koszt jednego obiadu to 5 zł. Zapisy i rezygnacje u intendentki pani Danuty Cyroń pod nr tel. 32-284-23-07. Obiady będą wydawane od 7 września.
W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić do godz. 9.00 rezygnację z obiadu w danym dniu, by nie być obciążonym kosztem przygotowania posiłku.
Dyrekcja

Kategoria:Pozostałe

Spotkania z rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się 2 września w formie konsultacji po uprzednim kontakcie z wychowawcą przez e-dziennik. Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego zostaną przekazane na kartkach uczniom oraz zostaną przesłane rodzicom przez e-dziennik. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Regulaminem pracy szkoły zamieszczonym na stronie szkoły.
Dyrekcja

Regulaminem pracy szkoły

Regulamin pracy świetlicy

Kategoria:Pozostałe

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Z uwagi na zalecenia GIS i MEN oraz MZ nie będzie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 1 września uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Tylko uczniowie klasy pierwszej mogą wejść do szkoły z rodzicami. Odbędzie się dla nich Pasowanie na ucznia. Obowiązuje dezynfekcja i mycie rąk. Osoby dorosłe zakładają maseczki.

Kategoria:Pozostałe

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Tarnowskich Górach

w okresie pandemii koronawirusa obowiązujące

od 27 czerwca 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest do zapoznania się

z niniejszymi zasadami

 1. Administratorem boiska jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  nr 2 w Tarnowskich Górach.
 2. Z boiska można korzystać w godzinach od 09.00-21.00 w dni powszednie oraz od 00 – 21.00 w niedziele i święta.
 3. Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 30 osób.
 4. Korzystających z boiska obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z boiska (płyn, chusteczki dezynfekujące należy zapewnić sobie we własnym zakresie).
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem uczestników gry sportowej.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu zaleca się zachowanie minimum 2 metrowego dystansu pomiędzy uczestnikami gry.
 7. Korzystający z boiska używają wyłącznie własnego sprzętu sportowego, który należy zdezynfekować przed wejściem na teren obiektu.
 8. Uczestnicy gry po jej zakończeniu zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości oraz zachowywania się w sposób kulturalny.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 11. Pozostałe zasady zawiera Regulamin Boiska Wielofunkcyjnego przy ZSP2.

Telefony alarmowe:

112 – numer alarmowy

999 – pogotowie ratunkowe

998 –  Straż Pożarna

997 – Policja

605 745 817;  609 582 303; 695 025 532 – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bytomiu

Administrator obiektu: 32 284 17 00 w godzinach 8.00-15.00 (w dni powszednie)

Kategoria:Pozostałe