Autor: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Tarnowskich Górach

w okresie pandemii koronawirusa obowiązujące

od 27 czerwca 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest do zapoznania się

z niniejszymi zasadami

 1. Administratorem boiska jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  nr 2 w Tarnowskich Górach.
 2. Z boiska można korzystać w godzinach od 09.00-21.00 w dni powszednie oraz od 00 – 21.00 w niedziele i święta.
 3. Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 30 osób.
 4. Korzystających z boiska obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z boiska (płyn, chusteczki dezynfekujące należy zapewnić sobie we własnym zakresie).
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem uczestników gry sportowej.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu zaleca się zachowanie minimum 2 metrowego dystansu pomiędzy uczestnikami gry.
 7. Korzystający z boiska używają wyłącznie własnego sprzętu sportowego, który należy zdezynfekować przed wejściem na teren obiektu.
 8. Uczestnicy gry po jej zakończeniu zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości oraz zachowywania się w sposób kulturalny.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 11. Pozostałe zasady zawiera Regulamin Boiska Wielofunkcyjnego przy ZSP2.

Telefony alarmowe:

112 – numer alarmowy

999 – pogotowie ratunkowe

998 –  Straż Pożarna

997 – Policja

605 745 817;  609 582 303; 695 025 532 – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bytomiu

Administrator obiektu: 32 284 17 00 w godzinach 8.00-15.00 (w dni powszednie)

Kategoria:Pozostałe

Nauczanie eksperymentalne

Gmina Tarnowskie Góry od 01.05.2019 realizuje projekt pod nazwą „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

Projekt prowadzony jest w 12 miejskich szkołach podstawowych ma na celu poprawę jakości procesu kształcenia i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w zupełnie nowatorskiej metodzie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania specjalistycznego systemu blended learning zakupionych w ramach w/w projektu.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2020 roku.

Jego wartość to 2 653 012,31 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 387 711,08 zł. 

Kategoria:Pozostałe

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice,

z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne Rada Pedagogiczna postanowiła zrezygnować z uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz pożegnania klasy ósmej.

Od Państwa decyzji zależy, czy uczniowie osobiście odbiorą świadectwa dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek). Istnieje możliwość ich odebrania w późniejszym czasie
w sekretariacie szkoły (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Harmonogram rozdawania świadectw

Kategoria:Pozostałe

Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/21

Lp.

Nazwisko i imię

1

Duda Lena

2

Drozdowski Franciszek

3

Dyrda Alicja

4

Gajdzik Kajetan

5

Kajdas Weronika

6

Kaleciński Filip

7

Kaliszewski Gabriel

8

Kluza Filip

9

Krupa Eliza

10

Kubanek Mikołaj

11

Kwapulińska Julia

12

Kwiecień Bartosz

13

Materla Aleksander

14

Nowak Adam

15

Nowak Mateusz

16

Płonka Krzysztof

17

Przybycin Oliwia

18

Rzepczyk Martyna

19

Wrodarczyk Emilia

Kategoria:Pozostałe

PROJEKT EDUKACYJNY KLASY 7

Klasa 7 w ramach projektu edukacyjnego wykonała prezentację o Tarnowskich Górach.

W swoim projekcie uczniowie mieli do wykonania konkretne zadania; musieli przedstawić cechy przyrodnicze miasta, społeczno-kulturalne oraz gospodarcze.

W szczególności należało zwrócić uwagę na rangę UNESCO, czyli „Listę światowego dziedzictwa”.

Uczniowie zapracowali sobie na zaliczenie projektu oraz przedstawienie tych prac na stronie szkoły. Pozwoliłam sobie wybrać najciekawsze, najrzetelniej wykonane prace kilku uczniów.

Wszystkim uczniom dziękuję za wywiązanie się z terminu.

Tarnowskie Góry wczoraj i dziś K. Panchyrz

Tarnowskie Góry moje miasto M. Micuła

Prezentacja o Tarnowskich Górach W. Leksy

Tarnowskie Góry A. Kopyto

Kategoria:Pozostałe

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia informuje o obowiązku rozliczenia przyznanych stypendiów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do  5 czerwca br.

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy beneficjentów pobierających stypendia szkolne  o składanie dokumentów potwierdzających dokonane zakupy i opłaty na cele edukacyjne w zamkniętej, zaadresowanej na WYDZIAŁ EDUKACJI, SPORTU I ZDROWIA URZĘDU MIEJSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH kopercie i wrzucenie jej do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 lub przy ulicy Rynek 4.

            Przypominamy, że podstawą do refundacji poniesionych kosztów jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur i rachunków ( wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia – jeśli sam złożył wniosek) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę lub inną placówkę  dot. zajęć organizowanych za ich pośrednictwem.

            Faktury, rachunki, zaświadczenia itp. dokumenty muszą być opisane przez wnioskodawcę według poniższego wzoru : „Drugostronnie wymienione artykuły/usługi zostały zakupione dla wyrównywania szans edukacyjnych dla ucznia/uczennicy (imię i nazwisko ucznia)……………Nazwa szkoły ……………… za przyznane stypendium w kwocie ………….. zł.

 Numer Decyzji …..”.  Data i podpis wnioskodawcy.                   

            Do dokumentów należy dołączyć kserokopię przyznanej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem  (32) 39 33 644

Kategoria:Pozostałe